امید جهانشاهی دوشنبه 28 تیر 1395 10:57 ق.ظ نظرات ()
اگر به خطا رفتی، از برگشتن واهمه نداشته باش. کنفسیوسآدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . ارد بزرگکوشش اولین وظیفه انسان است. گوته